رسالت قوطی عطار

پیشنهاد ویژه قوطی عطار

سبزیهای آماده مصرفدیدن همه

17% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

نعنا خشک قوطی عطار

۱۲,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

گشنیز خشک قوطی عطار

۱۲,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

سبزی خورشتی خشک قوطی عطار

۱۲,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
15% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

ترخون خشک قوطی عطار

۱۴,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

شنبلیله خشک قوطی عطار

۱۲,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
23% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

برگ پونه قوطی عطار

۱۵,۵۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
17% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

ریحان سبز خشک قوطی عطار

۱۲,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف

سبزیهای آماده مصرف

جعفری خشک قوطی عطار

۱۲,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
۸,۱۲۵ تومان۳۶,۵۰۰ تومان
3% تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان۱۶۴,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
۱۱,۲۵۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
۸,۱۲۵ تومان۳۶,۵۰۰ تومان
10% تخفیف
10% تخفیف
۸,۱۲۵ تومان۳۶,۵۰۰ تومان
12% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
7% تخفیف

ادویه و چاشنی

جدوا قوطی عطار

۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
۶,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
۸,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف

ادویه و چاشنی

هل باد هندی قوطی عطار

۱۲,۵۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
4% تخفیف
۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
۶,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
۶,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
9% تخفیف
۵,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان