عرق چهار گیاه

عرق چهار گیاه طبع معتدل دارد و مسهل و ملین است