دارچین ناساب برگ قوطی عطار

۶,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

دست چین شده و قلم درشت است 

صاف