دارچین ناساب برگ قوطی عطار

15,000 تومان150,000 تومان

دست چین شده و قلم درشت است 

دارچین ناساب برگ قوطی عطار
دارچین ناساب برگ قوطی عطار